Хувийн мэдээллийн талаарх Баримтлал

www.xledlight.com Мэдээллийн нууцлалын хамгаалалтыг маш нухацтай авч үздэг. Зөвшөөрөгдсөн бизнесийн зохицуулалтыг цуглуулсан бүх мэдээллийг зөвхөн захиалгад ашиглахад ашиглана. Таны хадгалдаг бүх өгөгдөл нууцад хамаарах бөгөөд зөвхөн таны захиалгыг биелүүлэхэд (жишээлбэл, шуудан захиалгын компаниуд эсвэл банкуудад) үнэмлэхүй доод хэмжээнд өгөгдөнө. Бид таны өгөгдлүүдийг хамгаалахын тулд тэргүүлэх технологи, шифрлэлтийн програм хангамжийг ашигладаг бөгөөд ямар ч зөвшөөрөлгүй хандалтаас урьдчилан сэргийлэхийн тулд аюулгүй байдлын стандартыг чангатгах болно. Бид танд зөвшөөрөл өгөхөөс бусад тохиолдолд бид ямар нэгэн гуравдагч этгээд эсвэл засгийн газрын хэлтэс рүү нарийн мэдээллийг өгч чадахгүй.