රහස්යතා ප්රතිපත්තිය

www.xledlight.com දත්ත රහස්යතා ආරක්ෂාව ඉතා බැරෑරුම් ලෙස ගනී. නිසි ලෙස ව්යාපාර කටයුතු සඳහා එකතු කර ඇති සියලු දත්ත ඔබගේ ඇණවුම කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පමණක්ම භාවිතා කරනු ඇත. ඔබගේ ගබඩා කළ දත්ත සියල්ලම රහස්යව සලකනු ලබන අතර ඔබගේ ඇණවුම හැසිරවීමට අවශ්ය පරිදි (එනම්, තැපැල්-ඇණවුම් සමාගම් හෝ බැංකු වෙත) අවශ්ය වන පරිදි නියත අවම වශයෙන් පමණක් බෙදා දෙනු ලැබේ. ඔබගේ දත්ත සුරක්ෂිත කිරීමට ප්රමුඛතම තාක්ෂණයන් සහ සංකේතනය මෘදුකාංගය අපි භාවිතා කර ආරක්ෂිත ප්රමිතීන්ට අනුකූලව පවත්වාගෙන යාම වැළැක්වීම සඳහා අපි ඔබගේ තොරතුරු තෙවන පාර්ශවයකට හෝ රජයේ දෙපාර්තමේන්තුවට ලබා නොදෙන්නෙමු.