බිම් මට්ටමේ LED පහන් AD ශ්‍රේණිය

ඉන්ග්‍රවුන්ඩ් LED පහන් සහ භූ දර්ශන LED ආලෝකකරණය චීනයේ කර්මාන්ත ශාලාව, නිෂ්පාදනය එළිමහන් LED ස්පොට් ලයිට්, LED වෝල් වොෂර්, ෆවුන්ටන් LED ලයිට්

බිම් මට්ටමේ LED පහන් AD1 ශ්‍රේණිය:

 

 

බිම් මට්ටමේ LED පහන් AD2 ශ්‍රේණිය:

බිම් මට්ටමේ LED පහන් AD-COB ශ්‍රේණි:

බිම් මට්ටමේ LED පහන් විසඳුම්: