බිම් මට්ටමේ තටාක පහන්

එළිමහන් LED ස්පොට් ලයිට් නිෂ්පාදකයා වන චීනයේ භූගත තටාක පහන් සහ භූ දර්ශන LED ආලෝකකරණ කර්මාන්ත ශාලාව, LED වෝල් Washer, පිහිනුම් තටාක ලයිට්

බිම් මට්ටමේ තටාක පහන් පිරිවිතර:

භූගත තටාක පහන් 3W

භූගත තටාක පහන් 6W

භූගත තටාක පහන් 9W

භූගත තටාක පහන් 12W

භූගත තටාක පහන් 18W

බිම් මට්ටමේ තටාක පහන් විසඳුම්: